Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

iPlusoffice is een onderdeel van Verwinco bv
Biest 5, 2960 Brecht
info@iplusoffice.be
Tel.: 03313.72.96
BTW BE0846.805.545

Maatschappelijke zetel:
Oude Veldstraat 65, 2960 Brecht.

RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commercewebsite van iPlusoffice, een bv met maatschappelijke zetel te Oude Veldstraat 65, 2960 Brecht, BTW BE 00846.805.545, RPR Antwerpen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van iPlusoffice moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door iPlusoffice aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ze zijn gewaarborgd gedurende de volledige geldigheidsduur van deze documenten, onder voorbehoud van wijziging als gevolg van een drukfout of fouten die voorvloeien uit aanpassingen aan onze website. 

De geldende prijzen, zijn deze die op de website vermeld staan de dag van het afsluiten van de bestelling.  Wij hebben het recht de prijzen die voorkomen op de website aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, de kostprijs van de producten doet stijgen.

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. Er worden geen verzendingkosten aangerekend indien de klant de producten komt afhalen op het vestigingsadres (Biest 5-7, 2960 Brecht).  

Onze prijsoffertes en pro forma facturen vallen onder dezelfde geldigheidsvoorwaarden, tenzij anders vermeld wordt op deze documenten. De prijzen dienen te worden verhoogd met de kosten voor de totale veiligheidsgarantie, behalve indien de klant uitdrukkelijk weigert om van deze garantie te genieten. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden iPlusoffice niet. iPlusoffice is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. iPlusoffice is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door iPlusoffice. iPlusoffice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze producten geïnteresseerd te zijn door op vakje “bestellen” te klikken.

De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om: 

 • Een overzicht van de door hem geselecteerde producten te krijgen door te klikken op “Mijn winkelmandje”
 • Eventuele fouten bij het ingeven van de gegevens te corrigeren door op “maak winkelmandje leeg” te klikken; de correctie is echter niet meer mogelijk eens de klant op “afrekenen” geklikt heeft.  - De selectie van de producten te beëindigen en deze producten te bestellen door te klikken op “afrekenen”.
 • De klant kan de door hem gekozen producten bestellen door eerst te klikken op “bestellen” en zich vervolgens te identificeren via zijn e-mailadres en paswoord dat hij vooraf reeds in “profiel aanmaken” heeft gecreëerd. 

De klant dient het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, adres. De klant dient bovendien zijn emailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De klant moet dit wachtwoord opgeven om zich naderhand op de site te identificeren. 

De klant wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. 

Als de klant eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen. Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de klant gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling, de personalia van de klant en het leveringsadres van de producten.

Van het moment dat de klant op “afrekenen” klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De klant kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De klant wordt dan als koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van iPlusoffice.be, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door iPlusoffice.be.

In overeenstemming met het gestelde artikel hierna, heeft de klant het recht om af te zien van de aankoop.

iPlusoffice.be behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren. Een bestelling kan mogelijk geweigerd worden in het geval van een foutieve prijsaanduiding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of indien iPlusoffice.be van oordeel is dat artikels in het verleden te vaak werden teruggestuurd of verloren zijn geraakt. 

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door iPlusoffice.be verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling door de klant werd opgegeven. 

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de partijen werden gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen. De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de producten, alsook de verzendkosten van de bestelling omvatten.

Onder voorbehoud van goedkeuring door onze klantendienst en zonder andere uitdrukkelijke vermelding op de factuur, dient de betaling bij ontvangst te gebeuren en zonder disconto.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE12 3631.8233.6192
 • via online betaalprogramma (Multisafepay)

In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van de volledige schuld of van een deel ervan, wordt deze schuld en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar. 

Wij behouden ons eveneens het recht om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden. 

Iedere achterstallige (zelfs gedeeltelijke) betaling van een factuur van de klant op de vervaldatum, laat ons toe van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest te eisen tegen de intrestvoet bepaald door het Ministerie van Financiën, voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal er een bedrag van 15% op de eisbaar geworden schuldvordering, met minimum van 75€ onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

iPlusoffice neemt de verplichting op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij een richttermijn van 30 dagen wordt overeengekomen.  Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan vermelde richttermijn.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door een vervoersfirma, bij een aankoop minder dan 75€ exclusief btw wordt er een leveringkost van 7,5€ excl. btw aangerekend. Indien de klant de producten in onze vestiging komt afhalen, worden er geen leveringskosten aangerekend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan iPlusoffice.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door iPlusoffice was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van iPlusoffice.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van iPlusoffice te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij iPlusoffice.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, iPlusoffice, Biest 5, 2960 Brecht, tel: 03/313.72.96, e-mailadres: info@iplusoffice.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van hetbijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan iPlusoffice heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Biest 5, 2960 Brecht. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt iPlusoffice zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal iPlusoffice alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat iPlusoffice op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan iPlusoffice wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

iPlusoffice is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking het product ontstaat.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door iPlusoffice geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

iPlusoffice betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop iPlusoffice geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de klant iPlusoffice specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

[Commerciële garantie]

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met onze klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan iPlusoffice.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant iPlusoffice zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van iPlusoffice is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 313.72.96, via e-mail op info@iplusoffice.be of per post op het volgende adres Biest 5, 2960 Brecht. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover iPlusoffice beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt iPlusoffice zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, iPlusoffice respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

Uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan iPlusoffice, Biest 5, 2960 Brecht, info@iplusoffice.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot iPlusoffice, Biest 5, 2960 Brecht, info@iplusoffice.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven:

 • Voor bestellingen: Quantore
 • Voor online betalingen: Multisafepay
 • In ons mailingprogramma: Mailchimp

Deze verschillende systemen vallen onder de Europese richtlijnen van de GDPR-wetgeving of voldoen hieraan. U kunt de informatie hierover vinden op de verschillende websites van de beheerders van deze systemen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, iPlusoffice heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 iPlusoffice houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32 3313.72.96.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door iPlusoffice zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. iPlusoffice gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek zodat producten die u eerder in u winkelwagen heeft gelegd niet verdwenen zijn, alsmede om informatie te verschaffen over het gebruik van de website zodat we in staat zijn om onze website te optimaliseren. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van onze website zelf, maar wel van derden met name van Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door iPlusoffice om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van iPlusoffice. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).