+32 3 313 72 96   +32 468 13 71 80
0

Glasreiniger HG glazenwasser flacon 500ml

Bestelnummer: 897201

Verpakt per: Fles

Externe voorraad: 20

Voorraad winkel: informeer of kom langs

Prijs per: Fles

€ 6,27 (excl. BTW) € 7,59 incl BTW
Logo
Icon
Specificaties
Productnummer: 897201
Merk: HG
Voorraad: 20
Verpakt per: Fles / 1
Prijs per: Fles
Kleuren: Blauw
Omschrijving

HG glazenwasser is een super geconcentreerd product en reinigt absoluut streeploos.

Onze raamreiniger reinigt de ramen intensief en ontvet ze, zonder dat het ammonia en spiritus bevat.

Onze ramenreiniger wordt niet voor niets door professionele glazenwassers gebruikt.

Super geconcentreerd.

Goed voor minstens 35x gebruik.

Absoluut streeploos.

Gevarenaanduidingen: H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H310, cat. 1 en 2: Dodelijk bij contact met de huid. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H331, cat. 3: Giftig bij inademing. H335, cat. 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gerelateerde producten
Alternatieve producten